неділя, 21 грудня 2014 р.

Методичний посібник "Мотивація навчальної діяльності на уроках хімії у 7 класі".

ЗМІСТ
Передмова………………………………………….....................................

Урок 1. Вступ. Хімія – природнича наука. Речовини та їх  перетворення у
              навколишньому середовищі……………………………...............
Урок 2. Короткі відомості з історії хімії.........................................................
Урок 3. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з
             обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом…............
Урок 4. Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми…………
Урок 5. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії...
Урок 6. Фізичні властивості речовин. Чисті речовини і суміші(однорідні,  
             неоднорідні)………………………………………………………...
Урок 7. Способи розділення сумішей……………………………………...
Урок 8. Атом, його склад. Хімічні елементи, їхні назви і символи………
Урок 9. Періодична система хімічних елементів Д.І Менделєєва. Структура
               періодичної системи………………………………………………
Урок 10. Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси             
              хімічних елементів…………………………………………………
Урок 11. Хімічні формули речовин…………………………………………
Урок 12. Прості та складні речовини………………………………………
Урок 13.Багатоманітність речовин…………………………………………
Урок 14. Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи, їх   
               розміщення в періодичній системі………………………………
Урок 15. Валентність хімічних елементів…………………………………
Урок 16. Складання формул бінарних сполук за їх валентністю…………
Урок 17. Визначення валентності за формулами бінарних сполук. Зв҆язок між
                розміщенням елемента у періодичній системі та його
                валентністю……………………………………………………
Урок 18. Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною
               формулою...………………………………………………………
Урок 19. Масова частка елемента в складній речовині…………………
Урок 20. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх
                супроводжують…………………………………………………
Урок 21. Хімічні властивості речовин……………………………………
Урок 22. Практична робота. Розділення неоднорідної суміші……………
Урок 23. Практична робота. Дослідження фізичних та хімічних явищ…….
Урок 24. Повітря, його склад. Оксиген, поширеність його у природі. Кисень,   
                склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості  
                кисню………………………………………………………………….
Урок 25. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема
                 хімічної реакції………………………………………………………..
Урок 26. Хімічні рівняння………………………………………………………..
Урок 27. Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакції   розкладу ......
Урок 28. Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення……………………..
Урок 29. Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення,                             
                  дихання)………………………………………………………………
Урок 30. Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення 
                  метану, гідроген сульфіду, глюкози)..................................................
Урок 31. Умови виникнення та припинення горіння…………………………
Урок 32. Маркування небезпечних речовин…………………………………...
Урок 33.Колообіг Оксисену в природі……………………………………….......
Урок 34. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль  кисню..
Урок 35. Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні та хімічні
                властивості. Вода – розчинник……………………………………….
Урок 36. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.............
Урок 37. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини….....
Урок 38. Виготовлення розчину……………………………………………….....
Урок 39. Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів:кислоти й
               основи…………………………………………………………………..
Урок 40. Поняття про індикатори……………………………………………….
Урок 41. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини…........
Урок 42. Кислотні дощі…………………………………………………………....
Урок 43. Проблема чистої води…………………………………………………
Урок 44. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на 
                  водоочисних станціях та в домашніх умовах……………………....
Література………………………………………………………………………..    ПЕРЕДМОВА

Кожна людина має відчути, що вона мусить знайти свою життєву місію                                  

                                                                    Мартін Лютер Кінг


І я її знайшла. Уже двадцять років я сію зерна доброти, засіваю у дитячі душі знання, навчаю їх жити у ногу із сучасністю. Хочу бути їм просто потрібною.    


Я розглядаю  кожну дитину як особистість, що розвивається в процесі навчальної діяльності. І щоб учень займав активну позицію, він повинен мати потужні джерела мотивації до навчання. Теорія мотивації випливає з необхідності будувати педагогічний процес таким чином, щоб його методика орієнтувалася на якомога глибше проникнення у внутрішній світ дитини, мала на меті пробуджувати і розвивати в ній здібності й нахили.
"Усі наші задуми, пошуки і побудови перетворюються на порох, якщо немає дитячого бажання вчитися" [12]. Тому вчитель повинен пам'ятати, що будь-яка діяльність матиме успіх тільки у тому випадку, якщо її учасники зацікавлені у результатах і беруть у ній без­посередню участь. Ступінь активності учасників у процесі ді­яльності визначається мотивами. Мотиви - це складне, багаторівневе, внутрішнє психічне утворення, що акумулює інтереси, потреби, схильності, уявлення, потяги, очікування значущих для особистості результатів її діяльності.

Мотиви виникають лише в процесі внутрішньої діяльності власне суб'єкта, яким і є учень. Методи мотивації повинні застосовуватися із врахуванням вікових особливостей учнів. Для повноцінної мотивації необхідно поєднувати різні методи її проведення. Учитель своєю діяльністю повинен забезпечити розуміння учнями значення конкретних знань й організувати їхню подальшу роботу.

Конкретні прийоми, що використовуються вчителями на етапі мотивації навчальної діяльності, деякі дидакти об'єднують у три групи:


 • Прийоми, що стимулюють обов'язок та відпо­відальність учнів;
 • прийоми,  що формують пізнавальний інтерес учнів (найбільш ефективні у 5-9-х класах);
 •  прийоми, що створюють навчальні проблемні ситуації з наголошенням на практичному та суспільно-соціальному значен­ні одержаних знань у подальшому житті учнів (через підготовку до вступу до ВНЗ і здатність учнів до самоаналізу й абстрактного мислення, що спрацьовують у 10-11-х класах) [4].

Опрацювавши літературу про мотивацію навчальної діяльності, а також спираючись на власний досвід, я зрозуміла, що учень на уроці повинен бути налаштований на ефективний процес пізнання, мати в ньому особисту зацікавленість, розуміти, що й навіщо він виконуватиме. Без виникнення цих мотивів навчання, без моти­вації навчальної діяльності пізнання не може принести позитив­ний результат. Для досягнення необхідного результату можна використовувати різноманітні прийоми розвитку пізнавальних мотивів. 

Даний посібник розроблений для використання на уроках хімії у 7 класі за Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів у 7-9 класах, яка  буде діяти у 2015 – 2016 навчальному році і містить матеріал, який доречно  застосовувати на мотиваційному етапі уроку. 
УРОК 1. Вступ. Хімія – природнича наука. Речовини та їх  

                перетворення у навколишньому середовищі.

Мотивація навчальної діяльності шляхом бесіди.

-         Пригадайте, яке значення мають знання про природу в житті та діяльності людини.

-         Чи допомагаєте ви мамі куховарити? А чому борщ має червоне забарвлення?

-         Які речовини є у вашій ванній кімнаті? Що відбувається з милом чи шампунем у воді?

-         За допомогою яких речовин ваша мама виводить плями на одязі? Що вам відомо про них?

-         Чи любите ви працювати на городі? Як ваші батьки «перемагають» бур'яни?

Під час бесіди залучаються знання учнів та їх досвід. Можна навести багато інших цікавих прикладів. 

Мотивація навчальної діяльності шляхом використання

 технології «Мозкова атака»

З якими науками має зв'язок хімія? (учні складають асоціативний кущ):Мотивація навчальної діяльності за допомогою прийомів
роботи з текстом
Знайди помилку: учням пропонується для ознайомлення невеликий текст, що стосується матеріалу, який вивчається. Потім учні читають  з екрану текст і виправляють неточності.
Хімія – природнича наука. Вона не пов'язана з іншими науками. Усі тіла складаються з речовин. Речовини поділяються на органічні та неорганічні. Хімія тісно пов'язана з медициною. Вона не має ніякого зв'язку з такими науками як біологія, екологія. Хімія базується на проведенні різноманітних досліджень. Це наука, яка не потрібна у сьогоднішній день.
Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
 художньої літератури (авторських віршів)


Ви  послухайте, будь ласка,
Ось таку сучасну казку…
Десь на острові крутому
Осиливсь  хлопчина.
Він дивує там усіх:
І дорослих, і малих.
Робить бульбашки із мила,


Добуває чорний шоколад…
І усі на острові чудному,
Геть усі – раді тут малому.
А чи вам цікаві ці пригоди?
То ж усе дізнаєтесь ви згодом.
До хімії в гості вирушайте,
Світ чарівний пізнавайте!


УРОК 2.  Короткі відомості з історії хімії.
Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
науково-популярної літератури
Суперклей — це речовина, яку вчені називають ціаноакрилат. Його винайшов випадково хімік Гаррі Кувер, який під час Другої світової війни шукав способи отри­мання прозорого пластику для гарматних прицілів. Під час одного експерименту він отримав циіаноакрилат. Но­вий матеріал швидко твердішав, клеївся до будь-якої по­верхні й псував лабораторне устаткування. І тільки через багато років, у 1958 році, він згадав про ціаноакрилат і здогадався, як його можна використовувати. Під час ві­йни у В'єтнамі ціаноакрилат врятував життя сотням сол­датів — він миттєво заклеював рани. Пізніше його почали використовувати у виробництві меблів, будівництві. А маленькі тюбики цього клею успішно продаються в усьому світі для миттєвого ремонту взуття. (Підвести учнів до того, що таких цікавих речовин багато, вони відкривалися вченими у різні часи).
Мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної ситуації
Одним із способів створення проблемної ситуації є зіткнення учнів із суперечностями між фактами, явищами й наявними знаннями за необхідності теоретичного пояснення і пошуку шляхів їх застосування.
До наших днів дійшло чимало легенд про те, як було винайдено порох. Одна з них розповідає про те, як чернець Бертольд Шварц випадково відкрив його під час занять алхімією. Алхіміки були у пошуку філософського каменя, який перетворив би будь який метал на золото. Чому алхіміки не змогли реалізувати свої плани? (При вивчені теми учні дійдуть висновку про хибність цієї теорії).

УРОК 3.  Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом.
Мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної ситуації
 «Широко простирає хімія руки свої в справи людські»
Уявіть ситуацію, коли люди різних професій можуть припустити деякі помилки у своїй діяльності. До чого це може призвести?  Наприклад,
ü Продавець не правильно видав решту при покупці товару…………….
ü Лікар допустив помилку при проведенні операції хворому……………
ü Хімік був неуважний при проведенні експерименту……………………

Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
художньої літератури (авторських віршів)
Кабінет хімічний – дещо незвичний.
У ньому такі відбуваються дива!
Обладнання, посуд, реактиви,
Пробірки, колби, штативи.
Тут можна експериментувати,
Досліджувати, вивчати.
Спостерігати, пізнавати.
А щоб не сталося біди,
Пам'ятай усюди і завжди:
Правила безпеки ти вивчай
І про своє здоров'я дбай.
УРОК 4.  Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми.
Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
 технології «Мозкова атака»
Допоможіть Вінні Пуху і Кролику
-         Назвіть вироби із скла;
-         назвіть вироби із заліза.
Можна використати ілюстрації як практично-ілюстративний метод. Наприклад,


Мотивація навчальної діяльності в процесі пізнавальних дидактичних ігор

Допоможіть Мудрій Сові встановити відповідність між словами лівої та правої колонок:


·       пробірка;
·       книжка;
·       ложка;
·       крига;
·        вода;
·        скло;
·        целюлоза;
·        мідь.Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
творчих завдань
Розгадайте кросворд, заповнивши порожні клітинки і у виділеному стовпчику прочитайте слово, яке часто будемо вживати на сьогоднішньому уроці.
1.     Найдорожча людина на світі.
2.     Відкриває двері.
3.     Посудина, у яку можна налити багато рідини.
4.     Дім короля з наголосом на другому складі.
5.     

1

2

4

3

5

З
Брат цвяха.

УРОК 5.  Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії.
Мотивація навчальної діяльності шляхом використання

науково-популярної літератури

Чудеса в колбі

Хімія — одна з тих наук, у якій просто неможливо обійтися без експериментів. Про­тягом століть алхіміки та хіміки прагнули дізнатися, на що здатні різноманітні речо­вини. Чому одні з них вступають у взаємодію між собою, а інші — ні? Як відрізнити кис­лоту від лугу? Чи можна примусити небезпечні хімічні елементи приносити користь людям? У цьому розділі ти знайдеш цікаві факти про досліди, які допомогли зробити ви­датні відкриття.
Англійський лікар У. Волластон (1766—1828) здійснив чимало блискучих відкриттів не лише в медицині, але й у хімії. Більшість учених проводили свої досліди у спеціально облаштованій лабораторії. Проте Волластону цього було недостатньо. Він хотів мати можливість у будь-який момент здійснити необхідний експеримент. Тому в кишенях до­
слідника завжди знаходилося місце для пробірок, шматочків дроту, певної кількості хі­мічних препаратів тощо. Коли під час зустрічі з іншими вченими між ними виникала суперечка, Волластон не марнував слів. Замість цього він витягав із кишень свою переносну «лабораторію» і одразу ж проводив експеримент, який доводив       
слушність його думки. Англійські хіміки з великою повагою ставилися до вченого та його способу ведення дискусії. У зв'язку з цим навіть з'явилася приказка: «Той, хто сперечається з Волластоном, не правий!»
(Учні дійдуть висновку, що усе вивчається під час досліджень).

УРОК 6.  Фізичні властивості речовин. Чисті речовини і   
                 суміші(однорідні, неоднорідні)
Мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної ситуації
Використовуючи презентацію, можна сконструювати слайд, на якому висвітлено проблемне запитання:


Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
художньої літератури
Про які властивості води співається у пісні:
Ой снігу, снігу білого насипала зима…
Підберіть синонім до першого прикметника:
Річка, річечка, ріка, ти прозора, гомінка
Про яку властивість йдеться у цих рядках:
Цукор білий, наче сніг, падає згори,
От радощів скільки у нашої дітвори.
Мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної ситуації
Як розпізнати речовини, якщо їх так багато в природі? Після висловлювань учнів фізичні властивості можна по черзі показати на слайді:
Мотивація навчальної діяльності в процесі пізнавальних ігор
Гра «Добери найважливіше слово» (до поданих іменників учні добирають один прикметник, який чітко описує даний іменник). Наприклад,
ü    Цукор………………….
ü    Вода……………………
ü    Пісок…………………..
ü    Залізо………………….
ü    Кисень………………...
ü    Олія……………………
ü    Золото…………………
УРОК 7.  Способи розділення сумішей  

Мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної ситуації
Можливі варіанти:
·       Мама зварила смачний борщ, вам дуже хочеться ним поласувати. Але ви не любите жиру, краплини якого плавають на поверхні. Ви відмовитесь від обіду? Які будуть ваші дії?
·       Чому краплини жиру, який мама додає до першої страви завжди плавають на поверхні? Про яку властивість даної речовини свідчить таке явище?

Мотивація навчальної діяльності в процесі пізнавальних ігор
Гра «Вибери зайве» (серед поданих назв речовин учні вибирають зайву і, відповідаючи на запитання, обґрунтовують свій вибір).
·       Яка речовина у даному переліку має магнітні властивості? Де ми можемо це використати в житті?     
Сірка, кисень, залізо, кальцій

УРОК 8.  Атом, його склад. Хімічні елементи, їхні назви і символи

   Мотивація навчальної діяльності шляхом використання

художньої літератури

Використовуючи презентацію, на слайді можна намалювати краплину, яка прийшла у гості до дітей:

                                                Привіт!


Я – хімічна краплина.
Поведу вас у світ дивний,
Будемо склад речовин вивчати,
І про цікаве дізнаватись


Мотивація навчальної діяльності шляхом бесіди.

-         На уроках природознавства ви знайомилися з елементарними частинками речовини – атомами. Чи можна їх побачити неозброєним оком?

-         Що нагадує вам ця фігура?
Чи відомі вам інші елементарні частинки?

Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
науково-популярної літератури

Використовуючи презентацію навести цікаві факти про значення хімічних елементів у людському організмі:

УРОК 9.  Періодична система хімічних елементів Д.І Менделєєва.
                 Структура періодичної системи.
Мотивація навчальної діяльності шляхом бесіди.
-         Що зображено на даному малюнку?-         Хто є творцем періодичної системи?
-         Чи подібна дана періодична система на сучасну?
-         Чому у періодичній системі елементи позначені різними кольорами?

УРОК 10.  Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси
                   хімічних елементів.

Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
художньої літератури

-         Про яку одиницю вимірювання йдеться у цих віршованих рядках?

Усі на світі дрібниці
важать певні одиниці.
Слон до тонни дотягає,
Зяблик і кіло не має.
Ну а мед, який люблю,
Можу їсти досхочу.

-         Чи мають масу атоми, як  найменші частинки речовини?


Мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної ситуації
-         Назвіть свою адресу.
-         Чи важко вас знайти за цими даними?
-         Чи буває «адреса» у хімічних елементів?
-         Що вперше впадає в очі, коли глянеш на періодичну систему?

УРОК 11.  Хімічні формули речовин.

Мотивація навчальної діяльності в процесі пізнавальних ігор
Гра «Кольорові кульки» (учні з кольорових кульок-атомів складають речовини). Запитання: спробуйте записати склад ваших речовин у зошиті.
 (При вивчені теми учні дійдуть висновку, що речовини краще записувати у вигляді формул).


Мотивація навчальної діяльності шляхом бесіди.


-         Що спільного на цих малюнках?
-         Чому на етикетках хімічного посуду записані формули речовин?
-         Скільки речовин можна записати, знаючи символи хімічних елементів?
-         Чи відома вам формула води?
-         Чи хотіли б ви знати формули цукру, кухонної солі, кисню, олії, спирту?


УРОК 12.  Прості та складні речовини.
Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
художньої літератури у поєднанні з технологією «Мозкова атака»

Так ніщо не зігріває,
як горнятко теплого чаю.
Давайте з вами чаювати!
А що ж для цього треба мати?

(Коли учні назвуть речовини, вчитель може їх висвітити на слайді)


Мотивація навчальної діяльності в процесі пізнавальних ігор
Гра «Кольорові кульки» (учні з кольорових кульок-атомів складають речовини). Завдання: одна група складає речовини з кульок одного кольору, інша – з кульок різних кольорів).
Кольорові кульки


УРОК 13.  Багатоманітність речовин
Мотивація навчальної діяльності шляхом бесіди.
Учні розглядають малюнки, що зображені на слайдах і відповідають на
 запитання:
-         Назвіть продукти харчування, які зображенні на малюнках.
-         Де вони використовуються?
-         Які речовини побутової хімії ви знаєте?
-         Чи є вони на малюнках?
-         Чому з цими речовинами треба бути обережними?
-         Якими малюнками можна доповнити цей перелік? 

УРОК 14.  Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи,
                   їх розміщення в періодичній системі.
Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
науково-популярної літератури

Даний матеріал може бути використаний у вигляді розповіді вчителя або у вигляді повідомлень учнів.
Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
авторських віршів
Речовин є на світі багато
А вам про них хочеться знати?
Усі вони різні та цікаві
Та кожен з них має право
У таблиці певне місце займати,
І роль для людей відігравати.
Їх усіх на дві групи розділили,
І звісно ж не помилились,
Вони властивостями відрізняються
Кожен по іншому  називаються.
Якщо ви готові це вивчати,
тоді будемо працювати.

УРОК 15.  Валентність хімічних елементів.
Мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної ситуації
Проблемне запитання 1. Яка відмінність між речовинами у кожній парі?
(Запитання можна показати на слайді)
Проблемне запитання 2. Як з҆єднуються атоми у молекулах речовин?

Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
авторських віршів

От зібрались для поради,
На екстрену нараду
Два атоми Гідрогену –  два брати.
Хочуть в гості вони піти
До сусіда їх найкращого,
Розумного, не ледащого.
До Оксигену стежин багато,
Яку ж нам обрати?
Почув це сусід хороший
І каже – ходіть у гості.
Ви не заблукаєте однак,
Бо до мене лиш один шлях:
Одному стежина – зліва.
А другий справа крокує сміло.

Давайте спробуймо відгадати, чому лиш дві стежини до Оксигенової хатини?

УРОК 16.  Складання формул бінарних сполук за їх валентністю.

Мотивація навчальної діяльності шляхом бесіди.
-        -  Чи навчилися ви читати хімічні формули?
-       -  Чи важко розрізнити просту речовину від складної?
-        -  А у вас є бажання навчитися складати формули речовин?


УРОК 17.  Визначення валентності за формулами бінарних сполук. Зв҆язок між розміщенням елемента у періодичній системі та його валентністю.

Мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної ситуації

У періодичній системі кожен елемент має свою «адресу».
-         Чи пов҆язано це з валентністю елементів?
-  Вам цікаво дослідити закономірність між розміщенням елемента та його валентністю? Давайте шукати рішення, яке дозволить відповісти на перше запитання.УРОК 18.  Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною 
                  формулою.
Мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної ситуації
Білочки стрибали по гілках старого дуба і знайшли дві кульки. Зраділи як! Одна білочка помітила, що зелена кулька весь час чомусь хотіла злетіти, а жовта намагалася впасти на землю. Вони вирішили дізнатися про причину цього явища у Мудрої сови. Сова замислилась і сказала: кульки були заповненні різними газами: киснем та воднем…
Завдання:  Як ви вважаєте, що відповіла сова далі?
Мотивація навчальної діяльності шляхом бесіди.

-       -   З чого складаються речовини?
-      -    А молекули?
-       -   Про яку характеристику атома ми вже говорили?
-       -   А чи має масу молекула?

УРОК 19.  Масова частка елемента в складній речовині.
Мотивація навчальної діяльності шляхом бесіди з орієнтацією на зв҆язок теми уроку з іншими предметами
У 6 класі на уроках математики ви вивчали тему «Відсотки».
-         Дайте визначення поняття відсоток.
-          Розв҆яжіть задачу: дохід ваших батьків у місяць складає 2500 гривень. Вони купили вам сукню, витративши при цьому 350 гривень. Скільки відсотків грошей витратили батьки на покупку? Скільки відсотків грошей у них залишилось?
-         Чи можна визначати відсоток кожного елемента у складі будь-якої речовини? (Учитель переходить  до пояснення матеріалу про масову частку елемента у складі речовини).

УРОК 20.  Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх
                   супроводжують.
Мотивація навчальної діяльності шляхом розв҆язку
проблемного запитання
Можна використати слайд із зображенням проблемного запитання:
Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
художньої літератури
Учитель читає вірш П.П.Єршова «Горбоконик»:Вогник той горить світліше,
Горбоконик мчить скоріше.
Ось він став там, наче пень.
Видно в полі, як удень.
Дивне світло скрізь струмує,
Та не гріє, не димує.
Здивувався тут Іван.
«Що, - сказав він, - за шайтан!
Хтозна-скільки світла ллється,
А тепло та дим не в҆ється.
Ох і дивний цей огонь!»

 -         Що спричиняє світіння тіл?
-         -    Чи відбуваються при цьому хімічні реакції?

УРОК 21. Хімічні властивості речовин.
Мотивація навчальної діяльності шляхом демонстрації хімічного експерименту 
Демонстраційний дослід 1. Розклад цукру при нагріванні.
Демонстраційний дослід 2. Нагрівання мідної дротини.
(Можна продемонструвати декілька дослідів за допомогою комп҆ютера та мультимедійних засобів навчання).

Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
авторських віршів

У країні Хімії дива чудові:
Феєрверки, вогники кольорові.
Речовини тут дуже дивні,
Бувають інертні або агресивні.
Взаємодіють, реагують,
Усіх мешканців дивують.
Така дивна країна тут,
Речовини різні живуть.

Деякі класно згорають,
А інші - фокуси полюбляють.
Хтось димить, реагує,
Дехто просто пасивує.
Хочете про це все знати?
Давайте експериментувати.УРОК 22. Практична робота. Розділення неоднорідної суміші.
Пригадайте казку «Три горішки для попелюшки». Яку роботу повинна була виконати Попелюшка? Які крупи їй змішала мачуха і наказала розібрати кожну окремо? Сьогодні ми спробуємо також розділити суміш, виділити з неї окремі речовини.

УРОК 23. Практична робота. Дослідження фізичних і хімічних явищ.
Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
творчих завдань
Ви вже вивчали фізичні та хімічні явища, тому давайте складемо сенкан. (Кожен рядок слайду можна висвічувати на екрані окремо)
А тепер будемо досліджувати такі цікаві та різноманітні явища.


УРОК 24. Повітря, його склад. Оксиген, поширеність його у природі.
                 Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні 
                властивості кисню.
Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
художньої літератури
Відгадайте загадку і ви дізнаєтесь про яку речовину ми сьогодні поговоримо. (Загадка висвітлюється на слайді, а малюнок з формулою кисню за допомогою анімації з҆явиться після того, як учні дадуть відповідь).


Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
творчих завдань
Прочитайте вислів Ромена Роллана і обґрунтуйте свою думку з приводу такого висловлювання:

УРОК 25. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема
                  хімічної реакції.
Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
авторських вірш

Мама наша борщ варила,
Літрів дві води налила,
Свіжий дала бурячок,
Моркву, цибулі пучок.
Петрушку зелененьку –
Вийшов дуже смачненький!

Та в каструлі раз одначе
Ти дві літри не побачиш.
Де ж подівся наш обід?
Каже мій старенький дід.
Може ми поясним дідусю,
чому зменшилось борщу?

УРОК 26. Хімічні рівняння.

Мотивація навчальної діяльності шляхом бесіди.
На попередньому уроці ми з҆ясували, що будь-яку хімічну реакцію можна зобразити схематично.
-         Прочитайте дане хімічне рівняння:  NaNO3 NaNO2 + O2.
-         Сформулюйте закон збереження маси речовин.
-         Чи діє цей закон для даного рівняння? Чому?
-         Чи можна замість стрілочки поставити знак рівності?


Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
творчих завдань

Розгадайте кросворд, заповнивши порожні клітинки назвами елементів з певними порядковими номерами і у виділеному стовпчику прочитайте слово, яке ми будемо застосовувати перед формулами сполук у хімічних рівняннях.
1 – №8; 2 – №35; 3 – №26; 4 – №9; 5 – №3; 6 – №55; 7 – №11; 8 – №63; 9 – №25; 10 – №50.


УРОК 27. Добування кисню в лабораторії та промисловості.
                 Реакції розкладу.

Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
науково-популярної літератури
Хімія – експериментальна наука. Хімічні елементи мають своїх «персональних» відкривачів. Бром, наприклад, відкрив – Антуан Балар,  фтор– Анрі Муассан, селен – Берцеліусом. Відкриття кисню належить трьом вченим: Шеєле, Прістлі та Лвуазьє. Вони добули найцінніший для людства газ. Ми також з вами по експериментуємо.

Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
авторських вірш

Два друзі: Івасик і Толя
гомоніли нині в школі.
Слухай, друже милий,
ти знаєш, що кисень важливий?
Він організмам потрібний,
І для води – він брат гідний.
Так. Без нього не було б рослини,
Ані жодної тварини.
А чи можна його добути?
От радітимуть люди!

 УРОК 28.  Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення.
Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
авторських віршів


                                    
                                   ВОГНИК
Вогник, вогник, ти гори,
Та біди нам не роби.
Правила ми добре знаєм
І тебе ми поважаєм.


Ти звари смачну нам страву,
Запечи шашлик нам справно,
Нам кімнату обігрій,
То ж працюйно, ти мерщій.-         Що ви вивчали про горіння на уроках з основ здоров҆я?
-         Яка речовина підтримує горіння?


УРОК 29.  Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення,                             
                  дихання).

Мотивація навчальної діяльності в процесі пізнавальних дидактичних ігор


На картках написані формули речовин:

 -         Відберіть лише картки з речовинами, що містять Оксиген.
-         Як можна добути ці речовини?

Прийом «Здивуй».
Чи знаєте ви, що………………..
-         CaO негашене вапно;
-         СО2вуглекислий газ;
-         СО – чадний газ.
 Сьогодні и назвемо ці речовини за міжнародною номенклатурою.

УРОК 30.  Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення 
                  метану, гідроген сульфіду, глюкози.)

Мотивація навчальної діяльності шляхом бесіди з використанням прийомів роботи з текстом
-         Що потрібно для того, щоб мама зварила вам обід?
-         Чому дітям потрібно їсти багато фруктів?
Поділити клас на дві групи, або дати випереджуючі завдання на попередньому уроці двом учням: підготувати повідомлення про метан та глюкозу.
Зміст повідомлень може бути таким:
1)    Метан – основна складова частина природного газу. Україна має багаті родовища цього газу. Його так і називають – рудниковий газ.  Щороку  добувають до 20 млрд м3. Метан зігріває наші домівки, школи, лікарні. Він часто виділяється з боліт. Тому має ще й іншу назву – рудниковий газ. Йог формула СН4.
2)    Глюкоза – дуже важлива речовина, яка міститься у фруктах,меді. Найбільше її у винограді. Тому інша назва глюкози – виноградний цукор. Вона надзвичайно важлива у медицині. Тому що при окисненні 1г глюкози в організмі виділяється 17,6 кДж. А енергія потрібна людині для її діяльності. Формула глюкози С6Н12О6.
Потім учитель повідомляє учням проте, що вони будуть писати рівняння реакцій взаємодії цих складних речовин з киснем.

УРОК 31.  Умови виникнення та припинення горіння.

  Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
творчих завдань
Поділити клас на три групи за допомогою емблем-вогників трьох кольорів. Кожна група отримує завдання: пояснити вислів –
1)    Вогонь – друг.
2)    Вогонь – символ.
3)    Вогонь – ворог.
Після висловлювань учнів кожної команди учитель повідомляє тему уроку.

Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
авторських віршів
Про умови горіння будемо говорити
І про те як півня червоного зупинити.
Бо наробити він може великої біди,
А це небезпека для дорослих і дітвори.
І усім треба знати як цьому раду дати.
Тому треба  умови горіння вивчати,
Щоб червоному півню раду дати.

УРОК 32.  Маркування небезпечних речовин.
Мотивація навчальної діяльності шляхом бесіди.
-         Чи бачили ви коли-небудь такі знаки?
-         Для чого вони потрібні?
-         Як це допоможе людині?

Після бесіди назви знаків маркування можна висвітити на слайді за допомогою анімації.


 УРОК 33 Колообіг Оксигену в природі.
Мотивація навчальної діяльності шляхом розв҆язку
проблемного запитання
-         Усі живі організми дихають киснем. А чому ж його вміст у повітрі не змінюється?
Щоб допомогти учням відповісти на проблемне запитання, можна використати малюнок «Колообіг Оксигену» у підручнику або спроектувати схему на слайді:

Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
авторських віршів
Я входжу до складу води,
Мене багато усюди й завжди.
Мене продукують рослини,
Я дуже потрібен людині.
І з краплями дощу випадаю,
Мене кожен добре знає.
Мене ще ніхто не бачив,
І без мене не проживеш одначе.

УРОК 34Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна
                   роль кисню.

Мотивація навчальної діяльності шляхом бесіди.
-         Чому не можна надто довго бути на сонці у спеку?
-         Чи доводилось вам бачити грозу?
-         Що ви відчуваєте після дощу?
-         Чи відоме вас слово озон?

 Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
авторських віршів

Є елемент такий у таблиці,
Круглий, білолиций.
Він одразу в двох братів живе,
Життя в нього не просте.
То дихати допомагає,
То ультрафіолет не пропускає.
Іноді без запаху і смаку,
Або дощем пахне досхочу.


Прослухавши вірш учням можна дати такі запитання:
-         Скільки речовин описано у вірші?
-          Властивості якої речовини вам відомі, а про яку речовину ви почули вперше?

УРОК 35.  Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні та 
                   хімічні властивості. Вода – розчинник.
Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
прийому «Здивуй»

 Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
науково-популярної літератури
Важко уявити собі бодай один день, прожитий без води. Певно, по-справж­ньому пізнав ціну цієї "звичайної" речовини той, хто хоча б раз у житті відчував нестерпну спрагу. Не зазнавши страждань від спраги, годі збагнути, як багато ва­бить для людей вода, - сказав англійський поет Байрон. Можливо, йому дове­лось потерпати від спраги? Важко сказати. А ось дітвора у Кап-Джубі, Сіснеросі, в Порт-Етьєні таких страждань зазнали не раз. Жебраючи, вони просять не мо­нету - з консервною банкою в руках благають:
-Дайте води ...
Можна сказати, що все живе складається з води й органічних речовин. Без зоди людина не змогла б прожити 6-8 днів, а без живильних речовин вона може обходитись упродовж декількох тижнів.
Вода - синонім молодості. Адже у людському ембріоні 97 % води, у новорож-денного88 %, а до п'ятидесятирічного ювілею залишається приблизно 60 %. Най­більше води міститься в головному мозку людини системі, яка керує всім організ­мом і в якій відбуваються найшвидші реакції.

Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
висловів відомих людей

УРОК 36.  Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.
Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
науково-популярної літератури
Людська кров за складом основних мікроелементів близька до морської води. Під час блокади Санк-Петербурга розчин морської води, що зберігався в одно­му з інститутів, використовували як замінник крові. Військові хірурги в умовах нестачі донорської крові рятували життя поранених, переливаючи їм розбавлену морську воду.
Не забувайте про ранковий чай! До речі, випиваючи чашку чаю, ми поглинаємо 0,0001 г скла. Це тому, що вода - чудовий розчинник. У морській воді міститься близько 70 хімічних еле­ментів. А якби виділити розчинене в океані золото, то кожній людині на Землі дістанеться 3 кг. Якщо ділити порівну. Отож, грецький бог морів Посейдон - вель­ми заможний дідусь!
До речі, випиваючи чашку чаю, ми поглинаємо 0,0001 г скла. Це тому, що вода - чудовий розчинник. У морській воді міститься близько 70 хімічних еле­ментів. А якби виділити розчинене в океані золото, то кожній людині на Землі дістанеться 3 кг. Якщо ділити порівну. Отож, грецький бог морів Посейдон - вель­ми заможний дідусь!
Мотивація навчальної діяльності шляхом демонстрації хімічного експерименту у поєднанні з використанням авторських віршів


Ми будемо експериментувати.
Хімію цікаву пізнавати.
Прошу вас води налити,
Цукор в склянці розчинити,
Все ретельного  розмішати.
Ось так ваша мама зранку
Готує каву, чай до сніданку.
А влітку вона кожного днини
Запаси готує для всієї родини.УРОК 37.  Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

Мотивація навчальної діяльності шляхом розв҆язку
 проблемного запитання
    Вам уже відомо, що для приготування чаю потрібен розчин цукру у воді.
    У медицині широко використовують розчини, наприклад фізрозчин.
    Мама при заготівлі овочів та фруктів на зиму використовує маринад, який є також розчином.
-         Чи можна визначити кількісно склад розчину?
-         Між якими компонентами у розчині можна скласти співвідношення?

УРОК 38Виготовлення розчину
Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
авторських віршів
Ми не лікарі і не фармацевти,
Але працюватимемо твердо.
Будемо розчини виготовляти,
Щоб було за чим спостерігати.
Щоби я на наступних уроках
Не мала ніякої мороки,
З розчинами, які ми приготуємо –
Успішно по експериментуємо.


УРОК 39.  Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати
                   оксидів:кислоти й основи.

Мотивація навчальної діяльності шляхом демонстрації хімічного експерименту з елементами бесіди 
*    Проведення демонстраційного досліду «Взаємодія кальцій оксиду з водою».
*    Опис учнями своїх спостережень.
*    Повідомлення учителя  про утворення нової речовини – кальцій гідроксиду, яка має назву – гашене вапно.
*    Бесіда:
-         Де використовують цю речовину?
-         Чи є вона безпечною для здоров҆я людини?
-         Що може спричинити кальцій гідроксид?
-         Чи усі оксиди можуть реагувати з водою?
Після можливих різноманітних відповідей на останнє запитання учні починають опрацювання нового матеріалу.

Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
авторських віршів


Речовин у світі хімії багато дуже,
Ти вивчатимеш їх, любий друже.
Як вапно негашене водою загасити,
Як речовини між собою відрізнити.
Ми реакції з оксидами напишемо
І багато ще назавтра ми залишимо.
Бо не можна одразу все пізнати,
Будемо вчитись рівняння писати.


        

УРОК 40.  Поняття про індикатори

Мотивація навчальної діяльності шляхом демонстрації

 цікавих дослідів 

*    Проведення демонстраційного досліду «Гіацинт рожевий –  індикатор».

У дві пробірки налити настою гіацинту рожевого. До одної пробірки долити лимонного соку, а до іншої – розчину питної соди.

-         Чи змінилося забарвлення в обох пробірках?

-         Якого кольору став вміст кожної пробірки?

-         Чому ми одержали різне забарвлення? Про що це свідчить?

-         Яку роль виконував настій гіацинту рожевого?УРОК 41.  Значення води і водних розчинів у природі та житті людини

Мотивація навчальної діяльності шляхом використання

науково-популярної літератури

Учні виступають із підготовленими випереджувальними завданнями про користь води (повідомлення з книги Дарії Біди «Сік життя»)

Повідомлення 1.

                                                       Звичайно, пити!

А коли –  ваш організм сам подасть сигнал. Його водний баланс залежить від двох чинників: вмісту солі і води. Коли рідини в організмі недостатньо, під впливом солі всі клітини нашого організму віддають у кров воду, головний мозок виробляє особливий гормон, який потрапляє в нирки і "наказує"затримати воду. Ми відчуваємо спрагу.

Якщо ж у крові надлишок води, відбувається зворотний процес - нирки пра­цюють на повну потужність, а бажання пити змінюється на протилежне.

У здорової людини описана система працює надзвичайно ефективно. Тому, якщо у вас нема проблем зі здоров'ям, варто слухати свою спрагу і вона най­краще підкаже, коли треба пити. Щоправда, почуття спраги виникає тоді, коли організм уже зневоднений, і навіть коли ви нап'єтесь, то ще деякий час будете відчувати наслідки зневоднення: ослаблення уваги, дратівливість, утому, навіть головний біль. Нічого страшного в цьому нема, але ж і приємного - теж немає. Тому варто попити раніше та запобігти неприємним відчуттям.

Повідомлення 2.

Для тих, хто займається спортом і мандрує

Під час занять спортом організм зневоднюється. Якщо до того ж погода тепла і суха, то ви щогодини будете втрачати з потом понад літр води. Випередіть події. Перед тренуванням випийте півсклянки-склянку води, повторюйте цю процеду­ру щопівгодини.

Під час спеки організм втрачає воду в результаті посиленого потовиділення. А чи здогадуєтесь ви, що в суху і холодну погоду також треба пити більше? Різниця лише в тому, що цього разу ви втрачаєте воду не через шкіру, а через легені (пригадуєте, як на морозі з рота виходять клуби пари?) Збираючись на прогулян­ку в морозний і сухий день, випийте склянку води або гарячого чаю.

Така ж причина зневоднення організму і під час авіаперельотів: сухість повітря у салоні літака. Політ буде приємнішим, якщо ви вип'єте склянку води ще до того, як відчуєте спрагу.


Повідомлення 3.
Рідкі ліки
Якщо ви захворіли - доведеться переглянути водний режим. У більшості ви­падків лікарі одностайні: пити, і якомога більше.
Згадайте, що каже вам лікар, коли ви застудились або хворієте на грип? "Яко­мога більше теплого пиття!" Це насправді дуже важливо. Адже при підвищеній температурі тіла зростає обмін речовин, а отже, і потреба організму в рідині.
Тому навіть якщо вам не хочеться пити, постарайтесь умовити себе. Найкраще пити звичайну воду.
А чи всяку воду можна пити? Ще 20 років тому люди спокійно пили воду з-під крана, а сьогодні вже остерігаються навіть кип'яченої і надають перевагу купованій воді у пляшках. Часто це виправдано, бо в деяких містах водогінна вода непридатна для пиття. Проте простіше і дешевше придбати побутовий фільтр.
Вода з-під крана має присмак хлору, який застосовують для знезараження води. Цю неприємність легко усунути: залиште відкриту посудину з водою на декілька годин або просто прокип'ятіть воду - і неприємний присмак щезне. Якщо у вас вдома встановлена стара свинцева сантехніка або ж ви берете воду з колодязя - не полінуйтесь викликати спеціалістів, які зроблять аналіз води, і при потребі поставте фільтр. Якщо ж не шкода грошей, для додаткової гарантії спокою - купляйте воду у пляшках.

УРОК 42 Кислотні дощі     
       Мотивація навчальної діяльності шляхом бесіди.
На слайді спроектований малюнок
Яка з реакцій, що записана на слайді свідчить про взаємодію оксидів з водою?
-         Які речовини при цьому утворюються?
-         Як ви вважаєте, корисними чи шкідливими є кислотні дощі?
-         Спрогнозуйте, як вони впливають на рослини, тварин чи людей.
Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
авторських віршів


Біля селища на річці
Був Тарасик  й дві Марічки.
Діти весело стрибали,
Веселились, ігри грали.
Раптом хлопчик подививсь,
Через мить він спохвативсь.
-         Тут така була травичка,
Ще й сестрички-лисички.
Та куди це все поділось?
Та не вже це все згоріло?
І Марічки засмутились:
-         Та куди ж це все поділось?
А ви можете сказати,
Як це все нам розгадати?


УРОК 43.  Проблема чистої води    

Мотивація навчальної діяльності шляхом використання
науково-популярної літератури

Прийом «Здивуй». На екрані висвітлюється слайд із даними про стан прісної   
                          води на Землі. Учитель або учні читають та аналізують факти,
                          роблячи висновок про те, наскільки важливою є проблема     
                          чистої води.

УРОК 44.  Охорона водойм від забруднення. Очищення води на 
                  водоочисних станціях та в домашніх умовах.     
Мотивація навчальної діяльності шляхом демонстрації
 цікавих дослідів 


У книзі Дарії Біди «Сік життя» є безліч дослідів, які свідчать про те, як у домашніх умовах очищувати воду. Можна запропонувати учням виготовлену напередодні модель фільтра для очистки води. Під час демонстрації роботи фільтра підвести учнів до розуміння того, що під час очистки вода не буде містити, хімічних домішок, мікроорганізмів. Вона стане більш придатною до пиття.

ЛІТЕРАТУРА
1.     Абжалов Р. Р. Назви хімічних елементів. —X. : Вид. група «Основа», 2012. — 32 с. — (Серія «Наочно-дидактичні матеріали»).
2.     Абжалов Р. Р. Хімічні елементи в організмі людини. —X. : Вид. група «Основа», 2012. — 32 с. — (Серія «Наочно-дидактичні матеріали»).
3.     Ворожейкіна О. М. 100 цікавих ідей для проведення уроку. — X.: Вид. група «Основа», 2012. — 3-тє вид. — 255, [1] с. — (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).
4.     Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій  / Автор-укладач Н. П. Наволокова. — X.: Вид. група «Основа», 2011. — 176 с. — (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).
5.     Дарія Біда. Сік життя. Серія "Бібліотечка "КОЛОСКА". Науково-популярне видання ДЛЯ ДІТЄЙ. - ЛЬВІВ,: СТ"Міські інформаційні системи", 2008. - 96 с.
6.     Лєєнсон І. А.  Дивовижна хімія.— X.: Вид-во «Ранок», 2011.— 176 с.— (Про що не розповіли підручники).
7.     Мальченко Г.І. Хімія навколо нас: запитання та відповіді / Галина Мальченко; Тетяна Вороненко. — К.: Шк. світ, 2009. — 128 с. —(Б-ка «Шк. світу»).
8.     Лашевська Г.А. Хімія: 7 кл.: Підручн. для загальноосвіт. навч. закл. -К.: Генеза, 2007. – 200 с.: іл.
9.     Панкова М. О. Усе, що потрібно знати про експерименти. — X.: «Ранок», 2012. — 112 с: іл.
10.                Попель П. П., Крикля Л. С. Хімія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: ВЦ «Академія», 2007. — 136 с: іл.
11.                 Савчин М.М. Уроки хімії у 7 класі: Методичний посібник для вчителів. – Львів: ВНТЛ – Класика , 2008. – 158 с.
12.                Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. -К, 1971. -С. 153.10 коментарів:

 1. Ірино, Ваш методичний посібник - це перша потужна допомога на кожен урок! Читаю і захоплююсь...я так багато тут почерпнула! Майстриня ідей!!!

  ВідповістиВидалити
 2. Молодець!!! Так тримати та ще, інколи, сюди заглядати http://www.slovita.edukit.lviv.ua/news/id/179

  ВідповістиВидалити
 3. Бездоганно! Зрозуміло, що учитель креативний, повний сил та наснаги. Ваші, Ірино Петрівно, творчі ідеї надихають вносити у навчально-виховний процес щось нове, цікаве.
  Цінні методичні та дидактичні матеріали допомагають творчо підходити до проведення уроків, яких діти чекають з нетерпінням.

  ВідповістиВидалити
 4. Нехай вас не підводять реактиви.
  Величезного успіху, ініціативи.
  Завдань вам важких, а ще таких,
  Достойно щоб вирішити вам їх.
  Робота щоб була прекрасна,
  Щоб вдача супроводжувала незгасно.
  В експериментах підтверджених міркувань,
  Величезного успіху без питань.

  ВідповістиВидалити
 5. Читаю і захоплююсь.Я так багато тут почерпнула! Творчого натхнення і надалі!

  ВідповістиВидалити
 6. Щиро дякую. Я рада, що мої матеріали стали вам у пригоді.

  ВідповістиВидалити
 7. Молодець!!! Дуже гарна та креативна робота!

  ВідповістиВидалити
 8. Дуже цікава підбірка завдань. Дякую , Ірино Петрівно.

  ВідповістиВидалити